podpora MTNW / Support NTNW

  • Tetuješ a chceš podpořit kampaň MTNW? Je potřeba splnit několik snadných kroků.
  • Are you a tattoo artist and want to support the MTNW campaign? There are a few easy steps to follow.

1) Vyber 6 fotografií tetování, kterými chceš prezentovat tvou tvorbu. Přidej libovolné množství kreseb, které můžeš benefičně vytetovat. Vše ulož a pošli link ke stažení na kontakt: maketattoonotwar [@] riseup.net. Na webu MTNW, budou tebou zaslané materiály prezentovány.

1) Choose 6 photos of tattoos to showcase your work. Add any number of drawings that you can fundraise by tattooing. Save everything and send the download link to contact: maketattoonotwar [@] riseup.net. On the MTNW website, your submissions will be featured.

2) Pošli mejlem kontakty a linky na profily, blogy, weby a jiné platformy, kde prezentuješ tvou tattoo tvorbu. Připoj několik vět o tobě a tvém tetování. Přidáme to ke tvým kresbám a fotkám na web MTNW.

2) Send via email contacts and links to profiles, blogs, websites and other platforms where you present your tattoo work. Include a few sentences about you and your tattoo. We will add this to your drawings and photos on the MTNW website.

3) Na tebou užívaných mediálních platformách umísti link na https://maketattoonotwar.noblogs.org/ a připoj k tomu zprávu o tom, že kampaň podporuješ formou benefičního tetování.

3) Place a link to https://maketattoonotwar.noblogs.org/ on the media platforms you use and add a message that you are supporting the campaign with a fundraising tattoo.

4) Spoj se s osobami, které mají o tetování zájem, domluv si podmínky a tetování vytvoř. Z peněz, které ti tetovaná osoba poskytne si vezmi část na proplacení nákladů (jehly, barvy, dezinfekce, rukavice atd.). Zbývající peníze pošli na účet mezinárodního fondu solidarity. V zápětí nám pošli zprávu na kontakt: maketattoonotwar [@] riseup.net a informuj nás o převodu peněz.

4) Connect with people who are interested in getting a tattoo, set up terms and conditions, and create the tattoo. Take a portion of the money the tattooed person gives you to cover the costs (needles, inks, disinfectant, gloves, etc.). Send the remaining money to the International Solidarity Fund. Send a message to: maketattoonotwar [@] riseup.net and inform us about the money transfer.

5) Vyfoť hotové tetování, ulož to a pošli link ke stažení na kontakt: maketattoonotwar [@] riseup.net. Fotky budou zveřejněny webu MTNW i s informacemi o poskytnuté finanční částce.

5) Take a photo of the finished tattoo, save it and send the download link to contact: maketattoonotwar [@] riseup.net. The photos will be posted to the MTNW website along with information about the amount of money given.

  • Na webových stránkách a jiných mediálních platformách MTNW budou postupně zveřejňovány informace o zapojených osobách, jejich benefiční tvorbě i výši vybraných příspěvků. Později přibudou také informace o tom, komu a jak konkrétně vybrané prostředky pomohou.
  • The MTNW website and other media platforms will gradually publish information about the people involved, their fundraising work and the amount of donations raised. Later, information will also be added on who the funds raised will help and how specifically.